נתונים סטטיסטיים

פילוח מקבלי שירותים בעמותת עידן בשנת 2015

בית אליסיהבית באיירעידן הזהבקהילהסה"כ
תשושים466835149
סיעודיים247238134
תשושי נפש323062
מרכז יום8080
נופשון2525
דיור מוגן5050
בתים חמים8080
טלוויזיה קהילתית2020
סה"כ לשנת 201570252128150600

תחזיות של עמותת עידן לשנת 2016

בית אליסיהבית באיירעידן הזהבקהילהסה"כ
מרכז יום4040
נופשון55
טלוויזיה קהילתית1010
קידום בריאות4545
חיות וחברעם150150
סה"כ התוספות205250
סה"כ לשנת 201670253173355850